پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

جهت ارائه خدمات همکاری از قبیل تخفیف همکاری , لیست قیمت و…

خدمات همکاری آی سی اِس شاپـــــــ شامل تامین لوازم و تجهیزات صنعتی (برندهای مطرح دنیا) ، ارائه گارانتی و تعمیر فوری محصولات , مشاوره به همکاران گرامی , ارائه تخفیف همکاری و یا ارسال رایگان محصولات می باشد . (همکاری شمارتو وارد کن تا فرم ثبت نام برات ارسال بشه )

نقد و بررسی : پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

معرفی !PLC LOGO

PLC ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Controller Logic Programmable و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻇﻬﻮر PLC (PLC LOGO) در اﺑﺘﺪا ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺶ آورد و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎم آوري ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮد ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾبا در ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺜﻞ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺎز و … PLC ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. SIEMENS

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي PLCﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده از اﯾﻨﺮو در ﺳﺎل 1996 ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم LOGO ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد . از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع LOGO ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ OBA0 ﺗﺎ OBA8 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ

Logo دارای منطق مشابه  PLC ها می باشد که به دلیل مقایسه کارایی ان ها با سایر PLC ها همانند STEP7 ان ها را نمی توان در رده PLC  ها به حساب آورد از این رو امروزه این کنترل کننده ها را با نام رله های قابل برنامه پذیر (Programmabale Relays) می شناسیم.

با این حال گاهی به آن ها mini plc گفته می شود.

اﺳﺘﻔﺎده از LOGO در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ورزﺷﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درب ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ، ﻧﻮرﭘﺮدازي وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ، آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻢﮐﺎري ، ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

تغذیه !PLC LOGO

از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان LOGO را ﺑﻪ دو دسته :

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VDC) 24 , VAC 24 , VDC (12

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VAC/DC) 240 … (115 تقسیم نمود.

وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﯾﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وروديﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ LOGO ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري و ﯾﺎ رﻟﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺟﺮﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل رﻟﻪاي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎندﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ  ﮐﻪ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ارﺗﻘﺎء  دارﻧﺪ  ﻣﯽﺗﻮان  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻣﺎژول ﻫﺎي  اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ﺗﻌﺪاد  ورودي  و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد . به عنوان  ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (OBA5) ﮐﻪ ﻣﺎژول اﺻﻠﯽ داراي 4 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ امکان Expansion شدن حداکثر تا 24 ورودی دیجیتال ، 16 خروجی دیجیتال، 8 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ می باشد.

انواع پی ال سی لوگو (!PLC LOGO)

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺪل LOGO وﺟﻮد دارد

  • ﻣﺪل STANDARD : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 داراي 6 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Expansion ﺷﺪن در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3  ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد ، Expansion ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

OBA3 : 24 DI / 16 DO / 8 AI

OBA4 , OBA5 : 24 DI / 16 DO / 8 AI / 2 AO

  • ﻣﺪل پی ال سی لوگو LONG : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و داراي 12 ورودي دﯾﺠﯿﺘﺎل و 8 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
  • ﻣﺪل BUS : اﯾﻦ ﻣﺪل در  ﻧﺴﻞ ﻫﺎي  OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه  ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ AS-Interface  از آن اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮد . در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت Module) (Communication CM  ﺑﻪ  اﯾﻦ   ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ  ﺷﺪ.

SIEMENS

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS”