پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

مشاوره تلفنی رایگان

ارسال به سراسر کشور

تضمین بهترین قیمت

ضمانت اصل بودن کالا

پرداخت آنلاین

تحویل اکسپرس و سریع

نقد و بررسی : پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

معرفی !PLC LOGO

PLC ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Controller Logic Programmable و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻇﻬﻮر PLC (PLC LOGO) در اﺑﺘﺪا ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺶ آورد و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎم آوري ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮد ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾبا در ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺜﻞ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺎز و … PLC ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. SIEMENS

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي PLCﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده از اﯾﻨﺮو در ﺳﺎل 1996 ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم LOGO ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد . از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع LOGO ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ OBA0 ﺗﺎ OBA8 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ

Logo دارای منطق مشابه  PLC ها می باشد که به دلیل مقایسه کارایی ان ها با سایر PLC ها همانند STEP7 ان ها را نمی توان در رده PLC  ها به حساب آورد از این رو امروزه این کنترل کننده ها را با نام رله های قابل برنامه پذیر (Programmabale Relays) می شناسیم.

با این حال گاهی به آن ها mini plc گفته می شود.

اﺳﺘﻔﺎده از LOGO در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ورزﺷﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درب ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ، ﻧﻮرﭘﺮدازي وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ، آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻢﮐﺎري ، ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

تغذیه !PLC LOGO

از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان LOGO را ﺑﻪ دو دسته :

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VDC) 24 , VAC 24 , VDC (12

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VAC/DC) 240 … (115 تقسیم نمود.

وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﯾﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وروديﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ LOGO ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري و ﯾﺎ رﻟﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺟﺮﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل رﻟﻪاي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎندﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ  ﮐﻪ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ارﺗﻘﺎء  دارﻧﺪ  ﻣﯽﺗﻮان  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻣﺎژول ﻫﺎي  اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ﺗﻌﺪاد  ورودي  و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد . به عنوان  ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (OBA5) ﮐﻪ ﻣﺎژول اﺻﻠﯽ داراي 4 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ امکان Expansion شدن حداکثر تا 24 ورودی دیجیتال ، 16 خروجی دیجیتال، 8 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ می باشد.

انواع پی ال سی لوگو (!PLC LOGO)

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺪل LOGO وﺟﻮد دارد

 • ﻣﺪل STANDARD : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 داراي 6 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Expansion ﺷﺪن در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3  ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد ، Expansion ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

OBA3 : 24 DI / 16 DO / 8 AI

OBA4 , OBA5 : 24 DI / 16 DO / 8 AI / 2 AO

 • ﻣﺪل پی ال سی لوگو LONG : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و داراي 12 ورودي دﯾﺠﯿﺘﺎل و 8 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
 • ﻣﺪل BUS : اﯾﻦ ﻣﺪل در  ﻧﺴﻞ ﻫﺎي  OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه  ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ AS-Interface  از آن اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮد . در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت Module) (Communication CM  ﺑﻪ  اﯾﻦ   ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ  ﺷﺪ.

SIEMENS

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS”

 • منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر مین ول

  805,000 تومان
  منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر مین ول (EDR 120 48) با توان و قدرت واقعی اندازه گیری شده 120 وات می باشد. این سری جزء محصولات ریلی این شرکت محسوب می شود. این منبع تغذیه بر روی ریل های استاندار TS-35 / 7.5 یا TS-35 / 15 قرار می گیرد.
 • منبع تغذیه 48 ولت 12.5 آمپر مین ول(SE-600-48)منبع تغذیه se-600-48

  منبع تغذیه 48 ولت 12.5 آمپر مین ول

  2,403,000 تومان
  منبع تغذیه 48 ولت 12.5 آمپر مین ول با توان و قدرت 600 وات واقعی اندازه گیری شده است. این منبع تغذیه سوئیچینگ در دسته محصولات کف خواب این شرکت تایوانی قرار می گیرد. راندمان در این منبع تغذیه به عدد بالای 88% می رسد که به راحتی پاسخگوی نیاز کار می باشد. از ویژگی های حفاظتی در این منبع تغذیه می توان به حفاظت در برابر  اتصال كوتاه، اضافه…
 • 4%
  s8vk-c06024S8VK-C24024

  منبع تغذیه ۲۴ ولت ۲.۵ آمپر امرن Omron

  460,000 تومان 440,000 تومان
  منبع تغذیه 24 ولت 2.5 آمپر اومرون (S8VK-C06024) با توان 60 وات واقعی و تحویلی به مصرف کننده ساخته شده است. منبع تغذیه جزء محصولات ریلی شرکت اومرون محسوب می شود . این منابع تغذیه دارای دو ست خروجی بوده که عملکرد سیم بندی را آسان می نماید. دمای عملیاتی -25 تا 60 درجه سلسیوس گستره ولتاژ ورودی از 100 تا 240 ولت AC و 90 تا 350 ولت DC…
 • ابعاد محصول meanwell ad-55b

  منبع تغذیه و شارژر 24 ولت 2 آمپر مین ول

  906,000 تومان
  منبع تغذیه و شارژر 24 ولت 2 آمپر مین ول با توان اندازه گیری شده 53.9 وات در خروجی محاسبه شده است. این محصول در زمان اتصال باتری در کانال اول خروجی جریان معادل 1.8 آمپر و در کانال دوم معادل 0.16 آمپر می باشد. منبع تغذیه  AD-55 با قابلیت UPS از سری منبع تغذیه های مین ول می باشد. راندمان در این شارژر به 74% می رسد که به…