پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

جهت ارائه خدمات همکاری از قبیل تخفیف همکاری , لیست قیمت و…

خدمات همکاری آی سی اِس شاپـــــــ شامل تامین لوازم و تجهیزات صنعتی (برندهای مطرح دنیا) ، ارائه گارانتی و تعمیر فوری محصولات , مشاوره به همکاران گرامی , ارائه تخفیف همکاری و یا ارسال رایگان محصولات می باشد . (همکاری شمارتو وارد کن تا فرم ثبت نام برات ارسال بشه )

نقد و بررسی : پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS

معرفی !PLC LOGO

PLC ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Controller Logic Programmable و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻇﻬﻮر PLC (PLC LOGO) در اﺑﺘﺪا ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺶ آورد و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎم آوري ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮد ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾبا در ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺜﻞ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺎز و … PLC ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. SIEMENS

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي PLCﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده از اﯾﻨﺮو در ﺳﺎل 1996 ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم LOGO ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد . از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع LOGO ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ OBA0 ﺗﺎ OBA8 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ

Logo دارای منطق مشابه  PLC ها می باشد که به دلیل مقایسه کارایی ان ها با سایر PLC ها همانند STEP7 ان ها را نمی توان در رده PLC  ها به حساب آورد از این رو امروزه این کنترل کننده ها را با نام رله های قابل برنامه پذیر (Programmabale Relays) می شناسیم.

با این حال گاهی به آن ها mini plc گفته می شود.

اﺳﺘﻔﺎده از LOGO در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ورزﺷﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درب ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ، ﻧﻮرﭘﺮدازي وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ، آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻢﮐﺎري ، ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

تغذیه !PLC LOGO

از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان LOGO را ﺑﻪ دو دسته :

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VDC) 24 , VAC 24 , VDC (12

وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از 24 وﻟﺖ VAC/DC) 240 … (115 تقسیم نمود.

وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﯾﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وروديﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ LOGO ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري و ﯾﺎ رﻟﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺟﺮﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LOGO ﻣﺪل رﻟﻪاي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎندﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ  ﮐﻪ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ارﺗﻘﺎء  دارﻧﺪ  ﻣﯽﺗﻮان  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻣﺎژول ﻫﺎي  اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ﺗﻌﺪاد  ورودي  و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد . به عنوان  ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (OBA5) ﮐﻪ ﻣﺎژول اﺻﻠﯽ داراي 4 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ امکان Expansion شدن حداکثر تا 24 ورودی دیجیتال ، 16 خروجی دیجیتال، 8 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ می باشد.

انواع پی ال سی لوگو (!PLC LOGO)

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺪل LOGO وﺟﻮد دارد

 • ﻣﺪل STANDARD : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 داراي 6 ورودي و 4 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Expansion ﺷﺪن در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3  ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد ، Expansion ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

OBA3 : 24 DI / 16 DO / 8 AI

OBA4 , OBA5 : 24 DI / 16 DO / 8 AI / 2 AO

 • ﻣﺪل پی ال سی لوگو LONG : اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و داراي 12 ورودي دﯾﺠﯿﺘﺎل و 8 ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
 • ﻣﺪل BUS : اﯾﻦ ﻣﺪل در  ﻧﺴﻞ ﻫﺎي  OBA2 , OBA1 , OBA0 دﯾﺪه  ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ AS-Interface  از آن اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮد . در ﻧﺴﻞﻫﺎي OBA5 , OBA4 , OBA3 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت Module) (Communication CM  ﺑﻪ  اﯾﻦ   ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ  ﺷﺪ.

SIEMENS

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پی ال سی لوگو LOGO 8 SIEMENS”

 • منبع تغذیه 12 ولت 29 آمپر مین ول LRS-350-12

  منبع تغذیه 12 ولت 29 آمپر مین ول

  2,206,000 تومان
  منبع تغذیه 12 ولت 29 آمپر (LRS-350-12) مین ول با توان اندازه گیری شده 384 وات در خروجی محاسبه شده است. این منبع تغذیه در دسته پاور های کف خواب شرکت مین ول قرار می گیرند. راندمان در منبع تغذیه 12 ولت 29 آمپر به 85% می رسد که به راحتی پاسخگوی نیاز کاربران است. تلفات در این منبع تغذیه بسیار کم بوده به طوری که در زمان بی باری…
 • اینورتر 200 وات (مبدل DC به AC) مین ول TS-200اینورتر 200 وات (مبدل DC به AC) مین ول TS-200

  اینورتر 200 وات سینوسی مین ول

  9,298,000 تومان
  اینورتر (مبدل DC به AC) 220 ولت مین ول با توان 200 وات در خروجی اندازه گیری شده است. خروجی این اینورتر به صورت کاملا سینوسی و دقیق با ضریب خطا بسیار کم (THD < 0.3%) می باشد. توانایی تحمل سرج لحظه ای در این مبدل DC به AC 200 وات در زمان جریان کشی اولیه تا 400 وات می رسد. همچنین راندمان در این مبدل DC به AC 200…
 • کانورتر 24 ولت 4.2 آمپر مین ول SD-100B-24کانورتر 24 ولت 4.2 آمپر مین ول SD-100B-24

  مبدل 24 به 24 ولت 4.2 آمپر مین ول

  2,402,000 تومان
  کانورتر 24 ولت 4.2 آمپر (SD-100B-24) مین ول با توان و قدرت 100.8 وات در خروجی اندازه گیری شده است. این کانورتر در دسته مبدل های DC به DC کف خواب شرکت مین ول قرار می گیرد. راندمان این منبع تغذیه (SD-100B-24) تا 78 در صد افزایش پیدا می کند که این مقدار پاسخگو نیاز کاربر می باشد. این مبدل DC به DC (کانورتر) در فیلتر EMI ساخته شده است.…
 • Memory Cards 6ES7954-8LF02-0AA0

  Memory Cards 6ES7954-8LF02-0AA0

  تماس بگیرید
  ***Spare part*** SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MByte
 • منبع تغذیه 24 ولت مین ول RSP-2000-24

  منبع تغذیه 24 ولت 80 آمپر مین ول

  28,760,000 تومان
  RSP-2000-24 توان و قدرت منبع تغذیه RSP2000 برابر با 24 ولت و 80 آمپر اندازه گیری شده است. این منبع تغذیه قابلیت این را دارد که به طور همزمان بتواند 4 دستگاه را پارالل نماید، یعنی این منبع جزو معدود منبع هایی است که می تواند در پکیج ها نصب شده و با ولتاژ 24 ولت و جریان 320 امپر فعالیت نماید.
 • منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر مین ول (MDR-20-24)منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر مین ول (MDR-20-24)

  منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر مین ول

  959,000 تومان
  منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر مین ول (MDR-20-24) در مجموع با 24 وات واقعی در خروجی اندازه گیری شده است. سری MDR 20 در دسته محصولات ریلی شرکت مین ول قرار می گیرند. راندمان خروجی این سری از محصولات مین ول یعنی MDR-20-24 تا 84% افزایش می یابد. تلفات در این منبع تغذیه بسیار کم هستند به طوری که در حالت بی باری کمتر از 0.75 وات می باشد.…