• مارکت پلیس یکی از بهترین روش کسب و کار های اینترنتی است که بسیـــار شبیه به یک بازارچـه سنتی واقعی است . مارکت پلیس صـاحـــب اجناســـــــ نیســـت بلکه فـــــراهــــــم کننده ی فضـــــایی برای تولیدکنندگان و فروشندگــان است تا اجنــــاس خود را بـــــفروشند و مقداری را نیز به صــــاحب فروشگــــاه بدهنــد در این حالـــت تنوع بسیـــاری به راحتی در دســـترس مصــــرف کنندگان قرار دارد .

مزایای فروش در آی سی
لوگو-مزایا-700x350-min
فرایند شروع کار
پروسه-فرایند-شروع-850x250-min