درایو 15 کیلووات صنعتی کاربری عمومی مدل SBT i340


  • حفاظت درایو در برابر اضافه جریان
  • حفاظت درایو در برابر اتصال کوتاه خارجی
  • قابلیت تشخیص اضافه بار موتور و توقف موتور پس از زمان و میزان اضافه بار تنظیم شده
  • توقف درایو در صورت افزایش یا کاهش ولتاژ DC از حدود مجاز